EISi žiada Ministerstvo pôdohospodárstva aby prestalo porušovať predpisy o štandardoch

EISi dnes Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poštou zaslalo predžalobnú výzvu o upustenie od protiprávneho konania. Protiprávne konanie spočíva v tom, že Ministerstvo minimálne od 1.6.2014 porušuje zákonné štandardy pre informačné systémy verejnej správy tým, že podmieňuje prevod poľnohospodárskej pôdy použitím jedného konkrétneho operačného systému – systému Windows.

EISi žiada, aby Ministerstvo najneskôr do 31.10.2014 zabezpečilo interoperabilné riešenie, ktoré bude umožňovať prevod poľnohospodárskej pôdy bez nutnosti používať Windows. V opačnom prípade EISi zváži spotrebiteľskú žalobu proti Ministerstvu.

„U štátu dnes sledujeme veľmi divoký trend,“ hovorí Martin Husovec, právnik EISi. „Plnenie zákonných povinností je čoraz častejšie obmedzované na elektronické riešenia, ktoré vopred vylučujú veľkú skupinu občanov z ich používania. Ak štát pristupuje k elektronizácií zákonných povinností, a teda sa rozhodne, že zákonnú povinnosť je možné splniť iba elektronicky, už ako dôsledok Ústavy SR musí zaručiť, že prístup k splneniu zákonnej povinnosti má každý. Inak štát dopredu znemožňuje svojim občanom správať sa v súlade so zákonom a to je neprípustné,“ zdôrazňuje Husovec.

EISi by zároveň chcelo pripomenúť zákonodárcovi, že elektronizáciu zákonných povinností nemožno vykonávať arbitrárne.

V prvom rade elektronizácia zákonných povinností nie je prípustná všade. Mala by byť obmedzená len na situácie, kde to odôvodňuje spoločenská povaha a cieľová skupina tej danej zákonnej povinnosti (napr. povinnosti podnikateľov-profesionálnov ako platcov DPH). A v žiadnom prípade nie prijímaná tam, kde tým môže byť určitému okruhu obyvateľstva (napr. starší občania) fakticky úplne znemožnený prístup k svojim právam. Tak tomu je zdá sa pri prevode poľnohospodárskej pôdy podľa § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

„Štát ide v tomto prípade až príliž ďaleko. Vlastníkmi pôdy nie sú len podnikatelia, ale aj menej technicky zdatní starší občania. Vynucovanie si čisto elektronickej formy samo o sebe môže neprimerane obmedzovať vlastnícke právo majiteľov pozemkov a byť tak v rozpore s Ústavou,“ pripomína Husovec. Štát by mal preto umožňovať aj alternatívne spôsoby plnenia.

V druhom rade, a o tom je súčasná predžalobná výzva, aj ak je elektronizácia zákonných povinností prípustná, musí byť realizovaná na základe otvorených riešení, ktoré vopred nevylučujú niektorých obyvateľov. V prípade prevodu poľnohospodárskej pôdy je dodnes vynucovaný jeden operačný systém, čo znamená, že držitelia ostatných operačných systémov sú vylúčení z plnenia si svojich povinností. Veríme, že Ministerstvo rýchlo zmení tento protiprávny stav.