126. základných pripomienok k návrhu nového AutZ

EISi predložilo Ministerstvu kultúry SR zoznam svojich základných 126. pripomienok k novému Autorského zákonu. Vzhľadom na to, že aj po tak krátkom a zrýchlenom naštudovaní návrhu je našich pripomienok 126 (t.j. cca 60 % z celkového počtu paragrafov), nechávame na predkladateľovi, aby zvážil ďalší osud návrhu.

Návrh obsahuje podľa nášho názoru radu prínosných ustanovení. Predovšetkým ustanovenia o kolektívnej správe práv predstavujú zásadný krok vpred. Zároveň však obsahuje aj nespočetné množstvo nových problémov, pričom rôzne časti návrhu sú rôznej kvality. Zatiaľ čo ustanovenia o kolektívnej správe práve stačí vyladiť na rôznych miestach, základné ustanovenia o autorskom práve treba úplne prepracovať. Asi najproblematickejšou časťou celého zákona je oblasť výnimiek a obmedzení, ktorá síce prichádza s novou prehľadnou štruktúrou rubrík, no v zápätí vyslovene šokuje svojou nefunkčnosťou a legislatívnou prácou. Považujeme za zásadný problém, ak aspoň tretina zákonných licencií podľa navrhovaného znenia vlastne ani nemôže fungovať.

Sme presvedčení, že poskytnutý časový úsek 15 pracovných dní v čase Vianoc je na naozaj odborné komentovanie vyše 200 paragrafového nového zákona absolútne neadekvátny. Predkladateľ ním určite neprilákal žiadnu kvalitnú odbornú alebo verejnú diskusiu. Skôr naopak.

Poskytnutému času potom zodpovedá aj rozsah a hĺbka našich pripomienok. Predkladané pripomienky sa len v minimálnej miere snažia o koncepčné vylepšenie zákona. Väčšina pripomienok skôr poukazuje na rozpor s právom EÚ, nefunkčné, nelogické a nedopracované ustanovenia a nesprávnu legislatívnu techniku, systematiku alebo vnútornú citáciu ustanovení. Zoznam pripomienok nie je zďaleka úplný.

Navrhovateľ v dôvodovej správe uvádza, že „používatelia sa často dostávajú do situácie, keď sa neúmyselne (a niekedy dokonca nevyhnutne) stávajú porušovateľmi autorského práva“. Predkladaný návrh však v oblasti vymožiteľnosti práv nerobí žiadnu zmenu k lepšiemu. Preberá všetky staré neduhy, dokonca ich ešte zhoršuje (napr. § 40 ods. 3). Naďalej majú byť postihované dvojnásobkom obvyklej licencie aj osoby, ktoré nie sú deliktuálne spôsobilé (napr. maloletí) alebo práva porušili bez zavinenia.

Navrhovateľ v dôvodovej správe taktiež uvádza, že „cieľom koncepcie nového autorského zákona je moderný a flexibilný právny predpis“. Spôsobom riešenia zákonných licencií však ide presne opačným smerom, smerom k rigidnej a zastaralej právnej úprave. To isté možno povedať aj o rade inštitútov, ktorých preformalizovanie robí navrhovanú právnu úpravu obsoletnou už dnes.

Napokon navrhovateľ v dôvodovej správe uvádza, že cieľom predkladateľa je právny predpis, „ktorý zabezpečí vyváženie záujmov nositeľov práv, používateľov a širokej verejnosti“. Musíme konštatovať, že prekladaný návrh prináša často krát nekoncepčné ustanovenia, ktoré na jednej strane chcú chrániť autora, no zbytočne to prehnali (napr. nedomyslené odstupovanie od zmluvy pre zmenu presvedčenia bez viazanosti účinnosti na úhradu škody), aby potom v zápätí navrhovateľ predložil ustanovenie, ktorým umožní celú túto úpravu poľahky obísť (zmluva o postúpení výkonu práv).

Vzhľadom na to, že aj po tak krátkom a zrýchlenom naštudovaní návrhu je našich pripomienok 126 (t.j. cca 60 % z celkového počtu paragrafov), nechávame na predkladateľovi, aby zvážil ďalší osud návrhu.