Aliancia opakovane žiada prieskum vládneho nakladania s biometrickými údajmi

LONDÝN, 12.5.2011 – Generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland odmieta začať vyšetrovanie týkajúce sa získavania a uchovávania biometrických údajov občanov členskými štátmi. Medzinárodná aliancia organizácií a jednotlivcov podala 31. marca petíciu, ktorá žiada podrobný prieskum podľa článku 52 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDOLPZS).

Vo svojej odpovedi z tohto týždňa generálny tajomník Jagland poukázal na rozhodnutie Rady 1797, prijaté v marci 2011. Zdôraznil potrebu podniknutia istých krokov, ktoré by vylepšili a zmodernizovali existujúce právne rámce, medzi nimi aj konvencie o ochrane jednotlivcov vzhľadom na automatické spracovanie osobných údajov (ETS č. 108). Generálny tajomník však neodôvodnil svoje rozhodnutie nezačať vyšetrovanie právoplatnosti súčasného nakladania s biometrickými údajmi. Namiesto toho sa odvolal na niekoľko inštitúcií Rady, napríklad na Parlamentné zhromaždenie, komisára pre ľudské práva a poradnú komisiu pre konvenciu 108.

Na odpoveď zo Štrasburgu zareagoval hovorca aliancie nasledovne: „Nedostatočná ochrana práv občanov proti vládnemu zneužívaniu biometrických údajov je ohromujúca. Navyše, technika digitálneho snímania odtlačkov prstov je sama osebe nedokonalá: pri vládnom teste v Holandsku, ktorý bol zverejnený po podaní našej petície, sa preukázalo, že pri tomto spôsobe boli údaje chybné až v 21% prípadov. Primátor mesta Roermond sa vyjadril, že pri každom piatom človeku, ktorý si prišiel po svoje cestovné doklady, boli snímky odtlačkov absolútne nepoužiteľné. Aký význam teda má ukladať tieto dáta na čipy? Tento prípad znovu potvrdzuje, že hĺbkový prieskum v najbližšej dobe je nevyhnutný. Malo by sa preskúmať, či zainteresované krajiny dodržiavajú záruky ľudských práv a podmienky nevyhnutnosti (efektivita, proporcionalita, subsidiarita, záruky bezpečnosti), ktoré boli stanovené Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv, ako aj konvenciou o ochrane údajov.

Ohrozené práva, ktoré spomína petícia aliancie, zahŕňajú ochranu proti neľudskému zaobchádzaniu (článok 3 EDOLPZS), bezpečnosť (článok 5), právo na spravodlivé súdne konanie (článok 6: prezumpcia neviny a právo neobviniť seba samého), právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 8), právo na účinný prostriedok nápravy (článok 13), ochranu proti diskriminácii (článok 14) a slobodu pohybu (protokol 4, článok 2). Medzi vyše 80 signatárov z 27 krajín patria obhajcovia digitálnych, občianskych a ľudských práv, médiá, právne a liečebné organizácie, akadémie, politici a bežní ľudia, ktorí nezískali svoj pas práve kvôli protestom proti získavaniu biometrických údajov.

Text petície a zoznam signatárov z 31. 3. 2011:

Anglický jazyk: https://www.privacyinternational.org/article/petition-council-europe-government-use-citizens-biometrics

(text petície je tiež dostupný v:)

Francúzsky jazyk: https://www.privacyinternational.org/node/6983

Holandský jazyk: https://www.privacyinternational.org/node/6975

Rumunský jazyk: https://www.privacyinternational.org/node/6979

Petícia pre tlač, 31. 3. 2011:

Anglický j.: https://www.privacyinternational.org/article/alliance-raises-concerns-about-spread-biometrics

Holandský j.: https://www.privacyinternational.org/node/6973

Francúzsky j.: https://www.privacyinternational.org/node/6982

Litovský j.: https://www.privacyinternational.org/node/6977

Nemecký j.: https://www.privacyinternational.org/node/6980

Slovenský j.: https://www.privacyinternational.org/node/6976

Španielsky j.: https://www.privacyinternational.org/node/6974