EISi spustilo projekt KOKSO – bude monitorovať kolektívnych správcov

Ako reakcia na správanie kolektívneho správcu SOZA, ktorý vyberá od obcí autorské odmeny za neautorské ľudové piesne, sme sa rozhodli spustiť projekt, ktorý bude od ľudí zbierať takéto a podobné praktiky organizácií kolektívnej správy. Projekt KOKSO – Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi – má za účel zbierať od ľudí praktické skúsenosti s dnešným (ne)fungovaním kolektívnej správy a na jej základe predstaviť reformu tohto inštitútu tak, aby sa mohla uplatniť v novom autorskom zákone v roku 2014.“ uviedol Martin Husovec, právnik a člen EISi.

Kolektívna správa autorských práv združeniami ako SOZA by mala byť jedným z pilierov celkového systému autorského práva. Spoločnosť totiž potrebuje aby sa tieto práva nevykonávali len na individuálnej báze. Tento pilier je dnes však chorý. Trpí na používanie mnohých nekalých praktík voči spoločnosti a na vlastnú netransparentnosť a nedostatok dohľadu.

EISi preto žiada občanov aby nahlasovali svoje skúsenosti so všetkými organizáciami kolektívnej správy (OKS). Na základe týchto podnetov EISi vypracuje do polovice 2013 správu o fungovaní, resp. nefungovaní slovenských OKS. V nej EISi predstaví aj konkrétne návrhy na reformu tohto inštitútu. Na názor sa budeme samozrejme pýtať aj OKS. Pod túto správu z realizácie projektu KOKSO sa potom budú môcť podpísať aj jednotlivý občania ak s jej obsahom budú súhlasiť. Správu aj s návrhmi EISi plánuje predložiť do konca roku 2013. Cieľom je použiť tieto skúsenosti pri plánovanej veľkej reforme autorského práva v roku 2014.


O EISi
European Information Society Institute je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi sa podieľa na strategickej litigácií a pravidelne podáva amicus curiae podania pred súdmi v juristicky alebo spoločensky významných sporoch. EISi tiež slúži ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.