Návrh inovačnej politiky pre SR

EISi pripravilo návrh inovačného inštrumentu, ktorého cieľom je stimulovať vznik a následné prehĺbenie spolupráce medzi verejnými výskumnými pracoviskami (najmä univerzitami) a súkromnými firmami za účelom pretečenia vedomostného a inovačného potenciálu z akadémie do súkromného sektora.

Predpokladá sa, že akadémia má k dispozícií množstvo teoretických poznatkov, ktoré by v prípade aplikácie boli veľmi užitočné pre súkromný sektor. A zároveň, že súkromný sektor dokáže indentifikovať mnonžstvo praktických problémov,   ktoré zas môžu stimulovať akademický výskum. Problém nízkej inovácie na Slovensku je tak videný skôr ako problém jej diseminácie, než vyslovene jej nedostatku.

Inovačný inštrument má motivovať súkromný sektor a akadémiu k vzájomnej spolupráci. Chce dosiahnuť, aby súkromný sektor zistil, že akadémia dokáže pomôcť riešiť ich výzvy. A tiež, aby akadémia získala reálnu skúsenosť a vytvorila si mechanizmy a návyk na spoluprácou so súkromným sektorom. Vedľajším účinkom inovačného inštrumentu má byť naštartovanie užšej spolupráce aj v iných oblastiach akými sú sponzoring, využívanie inovačného potenciálu mladej generácie prostredníctvom „venture capital“ v akademickom prostredí a tak pod.

Cieľovou skupinou inovačného inštrumentu sú malé a stredné podniky na jednej strane a verejné výskumné pracoviská na strane druhej.