Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

Základné informácie o projekte

Názov a sídlo prijímateľa: European Information Society Institute, o. z., Štítová 1243/1, 040 01 Košice, Slovensko 

Názov projektu: Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve

Miesto realizácie NFP: Košický kraj

Výška poskytnutého NFP: 166 365,71 €

Opis projektu

Prudký vývoj informačných technológií umožňuje efektívnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré so sebou prináša spracúvanie veľkého množstva osobných údajov. Je žiadúce citlivo nastaviť balans pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti za účelom minimalizácie zasahovania do základných ľudských práv a slobôd pacientov. Z tohto dôvodu cieľovou skupinou projektu sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti realizujúci svoju činnosť v menej rozvinutom regióne SR (Košický kraj), ktorí sa ako prijímatelia politík relevantných k výkonu ich činnosti pravidelne stretávajú s problematickými aspektami a negatívnymi dopadmi týchto politík na pacientov ako aj na samotný výkon zdravotnej starostlivosti. Za účelom naplnenia cieľa projektu bude realizovaná hlavná aktivita (monitoring, analýza a návrh), ktorá pozostáva z čiastkových úloh rozdelených do 3 pracovných balíkov. V rámci nich budeme analyzovať a optimalizovať relevantné politiky a regulačné rámce s cieľom odstrániť nedostatky v ochrane osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ako aj s cieľom zjednodušenia a zefektívnenia pravidiel pre spracovanie osobných údajov a riešenia bezpečnostných incidentov. Cieľom je tvorba koncepcie priateľského dátového prostredia. Súčasťou hlavnej aktivity budú tiež informačné aktivity, ktorých zámerom bude sprostredkovať výsledky odbornej aj laickej verejnosti (infografiky, publikácie, vzdelávacie aktivity).

Informácie o projekte a jeho aktivitách

Stav projektových aktivít:

  • 01.5.2018 bola oficiálne spustená hlavná aktivita projektu
  • v priebehu mája sa uskutoční stretnutie riešiteľov projektu