Mám prevádzku (napr. zubná ambulancia, kaderníctvo), v ktorej hrá celý deň rádio. Musím platiť licenčnú odmenu za ‚verejný prenos diela‘ (§ 18 ods. 2 písm.h)) kolektívnym správcom (napr. SOZA)?

Odpoveď: Niekedy áno, niekedy nie. Vždy je podľa nasledujúcich troch kritérií potrebné posúdiť situáciu konkrétneho majiteľa prevádzky, ako aj situáciu všetkých osôb, ktorým bol sprístupnený chránený zvukový záznam (bod 78, 79, SCF Consorzio Fonografici C-135/10). Pre zjednodušenie môžeme povedať, že by mali byť splnené všetky naraz aby sa v kokrétnom prípade jednalo o ‚verejný prenos diela‘ (podrobne C-78 a 79 SCF Consorzio Fonografici C-135/10). Ak aplikovaním kritérií na svoju situáciu zistíte, že sa z Vašej strany jedná o ‚verejný prenos diela‘, máte aj povinnosť platiť licenčnú odmenu kolektívnemu správcovi.

1. prevádzkovateľ zariadenia (napr. kaviarne) musí sprostredkúvať s vedomím dôsledkov svojho konania svojim zákazníkom prístup k rádiovému vysielaniu obsahujúcemu chránené dielo. Bez tohto zásahu by totiž títo zákazníci nemohli počúvať vysielané dielo, hoci sa nachádzajú vo vnútri oblasti pokrytej uvedeným vysielaním (bod 82, SCF Consorzio Fonografici C-135/10). Príklad: Majiteľ hotela musí platiť licenčné odmeny za používanie televiznych prijímačov či rádií umiestnených v hotelových izbách.

2. prevázkovateľ zariadenia musí dielo sprístupňovať verejnosti. V tejto súvislosti je nielen relevantné, koľko osôb má paralelne (naraz) prístup k dielu, ale takisto koľko z týchto osôb má postupne prístup k tomuto dielu (napr. za celý mesiac). Pojem verejnosti má za cieľ vylúčiť z pojmu ‚verejný prenos diela‘ sprístupňovanie diel skupine osôb, ktorá je veľmi malá, ba dokonca bezvýznamná, a tiež sprístupňovanie konkrétnym jednotlivcom patriacim k súkromnej skupine (body 84-87, SCF Consorzio Fonografici C-135/10, Mediakabel C-89/04, SGAE C-306/05).  Príklad: Klienti zubára, ktorému počas lekárskeho výkonu hrá rádio, predstavujú pomerne veľmi malú skupinu ľudí.

3. prevázkovateľ by mal v zásade získavať priamy alebo nepriamy finančný benefit týmto svojím sprístupňovaním diel (bod 204, Football Association Premier League C-403/08, bod 88-90 SCF Consorzio Fonografici C-135/10). Príklad: Majiteľ hotela, ktorý má televízne príjimače v hotelových izbách, zvyšuje hodnotu svojej služby, tým, že svojim klientom umožňuje pozerať televíziu. Naopak, zubár, ktorý má pri práci v ambulancii pustenú hudbu aj počas prítomnosti pacientov, v zásade týmto konaním nových pacietov nezískava, neposkytuje žiadnu pridanú hodnotu svojej službe. Hudba hrajúca z rádia nie je ani súčasťou lekárskeho zákroku. Pacienti ho navštevujú najmä kvôli jeho odborným schopnostiam. Ak by však ten istý zubár umožňoval svojim klientom pustiť si svoju obľúbenú pieseň či film počas lekárskeho zákroku, išlo by už o získavanie priameho finančného benefitu.

Musíte platiť ale chcete ušetriť na autorských poplatkoch? Napíšte nám.

Viac o ‚verejnom prenose diela‘: SCF Consorzio Fonografici C-135/10, Football Association Premier League C-403/08, SGAE C-306/05, Phonographic Performance v Ireland C-162/10;