Štátny orgán mi odmieta sprístupniť informácie podľa § 11 ods. 1 písm. c) infozákona, pretože by tým údajne porušil právo duševného vlastníctva (napr. autorské právo). Môže to urobiť?

Dôležitý je charakter dokumentu, o ktorý žiadate. Väčšinou sa prístup k dokumentom zamieta pre ich autorskoprávnu ochranu (viď § 7 ods. 1 AZ). Podľa § 7 ods. 3 AZ sa ale autorskoprávna ochrana nevzťahuje na:

a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,

b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.

Ak žiadate o dokument, ktorý naopak spĺňa definíciu diela, a je teda autorskoprávne chránený, je dôležité si ešte uvedomiť, že chránené nemusia byť všetky jeho časti. Taktiež nie sú chranené informácie, ktoré tento dokument obsahuje.

Sprístupniť však v niektorých prípadoch možno aj autorskoprávne chránené dielo. Ustanovenie § 11 ods. 1 písm. c) infozákona musí byť totiž vykladané nie len v súlade so základným právom k majetku, ale aj s právom na prístup k informáciám. Ak je teda veľký spoločenský záujem na sprístupnení predmetných chránených dokumentov, autorské právo v zásade nemôže byť bariérou prístupu k nim. Ak potrebujete v tomto smere pomoc, napíšte nám