WP1 - Analýza aktuálneho stavu ochrany osobných údajov, súkromia a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu
 
 
Analýza platnej právnej úpravy na európskej a vnútroštátnej úrovni v oblasti spracúvania osobných údajov vo všeobecnosti a osobitne s ohľadom na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako aj metodických pokynov a usmernení vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Predmetom analýzy v rámci tejto aktivity bude jednak príslušná právna úprava [predovšetkým týkajúca sa práva na ochranu osobných údaj, súkromia a ľudskej dôstojnosti a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“)] ako aj súčasný stav spracúvania osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vnútroštátna právna úprava a prax ochrany osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti budú analyzované s ohľadom na ústavné a európske štandardy ochrany základných práv. Analýze budú podrobené nie len právne, ale aj etické a bezpečnostné opatrenia ochrany osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Predpokladaný termín realizácie tohto pracovného balíka je od 1.1.2018 do 31.8.2018.  Aby bolo možné zrealizovať pracovný balík na požadovanej úrovni, je potrebné ho rozdeliť na čiastkové aktivity, ktoré je možné realizovať následne, resp. paralelne: 
 
  • Aktivita WP1.1: Analýza aktuálnej právnej úpravy spracúvania osobných údajov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v SR. 
  • Aktivita WP1.2: Analýza platných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení s etickými normami. 
  • Aktivita WP1.3: Analýza zverejňovania, poskytovania a sprístupňovania údajov. 
  • Aktivita WP1.4.: Analýza rôznych typov infraštruktúr v súvislosti s interoperabilitou cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva. 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.