EISi je mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi slúži ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva a popri tom aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb.

V priestore informačných technológií Vás chránime najmä

  • pred zneužitím autorských a priemyselných práv,
  • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie, slobody prejavu a práva na spravodlivé súdne konanie.

V oblasti ochrany spotrebiteľa:

  • pomáhame pri domáhaní sa spotrebiteľských práv, a to aj vo forme kolektívnych žalôb,
  • upozorňujeme na neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky, a tiež
  • zvyšujeme povedomie o správnom výklade spotrebiteľských predpisov.

 

Zo stanov:

1.1. Cieľom združenia je najmä asistovať pri tvorbe vyváženej regulácie informačnej spoločnosti, vykonávať právny výskum, ochraňovať spotrebiteľa, zvyšovať informovanosť laickej aj odbornej verejnosti a v neposlednom rade aktívne intervenovať za vynútiteľnosť práv v nej.

1.2. Medzi činnosti Združenia patria najmä :

a./ publikačná činnosť týkajúca sa právnej úpravy v oblasti práva informačných technológií (ďalej len “IT právo”),

b./ prevádzkovanie internetových stránok o právnych aspektoch IT práva,

c./ výmena skúseností a informácií medzi členmi Združenia,

d./ konzultačná a poradenská činnosť,

e./ organizovanie vzdelávacích a tréningových programov v danej oblasti v rámci Slovenska ako aj mimo jeho územia,

f./ organizovanie konferencií a seminárov zameraných na problematiku IT práva,

g./ aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu prijímania predpisov týkajúcich sa IT práva,

h./ výskum v oblasti ITpráva,

i./  spolupráca s inými organizáciami vyvíjajúcimi činnosť v oblasti IT práva a na Slovensku i v zahraničí,

j./ organizovanie a podpora verejných kampaní týkajúcich sa otázok IT práva v celej jej šírke,

k./ ochrana práv spotrebiteľov a ich oprávnených záujmov, a to napríklad rozvíjaním výchovno-vzdelávacích činností a informačnú činnosti pre spotrebiteľov, prispievaním k informovanosti spotrebiteľov, poskytovaním odborných konzultácií v rámci spotrebiteľského poradenstva, uskutočňovanie publikačnej a vydavateľskej činnosti vo veciach spotrebiteľských práv a ich ochrany, sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi a zastupovanie ich pred súdom, zúčastňovaním sa na tvorbe všeobecne-záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa, podávaním podnetov orgánom štátnej správy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.