Čo pre Vás robíme?

European Information Society Institute je nezisková organizácia, ktorá aktívne bojuje za práva a slobody internetových užívateľov a lepšie podnikateľské prostredie na internete. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum, navrhujeme lepšiu právnu úpravu a zvyšujeme všeobecné povedomie.

 

V roku 2015 sme napríklad:

 • Vypracovali dokument obsahujúci 126 pripomienok k pripravovanému autorskému zákonu.
 • Pripomienkovali nové znenie zákon o slobodnom prístupe k informáciám s cieľom zabrániť niektorým excesívnym obmedzeniam.
 • Ako dôsledok nášho dlhoročného úsilia, a potom, čo v roku 2014 Ústavný súd SR pozastavil účinnosť ustanovení o plošnom sledovaní komunikácií občanov, v apríli 2015 Ústavný súd SR zrušil predmetné ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách,Trestného poriadku a zákon o Policajnom zbore a definitívne ich vyhlásil za protiústavné.
 • Vypracovali vzorové podanie pred Ústavný súd SR, ktorým chceme dosiahnuť zlepšenie postavenia umelcov a vedcov na Slovensku.
 • Naďalej sme bojovali proti nevhodnej elektronizácii verejnej správy spôsobom, ktorý okliešťuje práva občanov.
 • Vypracovali projekt "Digitálna verejná správa a ľudské práva", ktorý upozorňuje a monitoruje elektronizáciu verejnej správy, ktorá nie je v súlade so základnými právami občanov.
 • Pokračovali sme v spore Antik v. UPC, ktorý bude dôležitým rozhodnutím pre zachovanie sieťovej neutrality na Slovensku.
 • Podielali sme sa na prípravách pravidiel nového systému alternatívneho riešenia sporov pre doménu .SK, tak aby držitelia práv k označeniam na jednej strane mali efektívnejší mechanizmus ochrany proti porušenia, no na strane druhej aby tiež záujmy verejnosti boli dostatočne zohľadnené.
 • Pripravovali interevenciu pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci Satamedia v. Fínsko, ktoré bude dôležité pre zachovanie novinárskej slobody.
 • Apelovali sme na Súdny dvor Európskej únie, aby umožnil zachovanie otvorených Wi-Fi sietí.
 • Zapojili sme sa do niekoľkých významných kampaní našich zahrančiných partnerov ako sú European Digital Rights či Electronic Frontier Foundation.
 • Naďalej sme odpovedali na otázky občanov z oblasti autorského práva, ochrany súkromia a osobných údajov a ďalších oblastí ICT práva
 • Poskytovali komentáre a právne zhodnotenia pre novinárov a médiá.
 • Zlepšili a zefektívnili štruktúru nášho združenia.

roku 2014 sme napríklad:

 • Vypracovali odborné stanovisko k problematike tzv. data retention na Slovensku
 • S pomocou poslancou NRSR inciovali podanie pred Ústavným súdom SR, ktorá následne pozastavil sledovanie občanov.
 • Vypracovali odborné podanie (amicus curiae) pred Ústavným súdom ČR vo veci OSA v. Hotel Ambassador.
 • Pokračovali v projekte KOKSO - Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi, v rámci ktorého bola vydaná správa o stave o kolektívnej správy na Slovensku a v rámci ktorého naďalej poskytujeme individuálne poradenstvo občanom.
 • asistovali fyzickej osobe novinárovi pri spore s mobilným operátorom pred Úradom na ochranu osobných údajov SR.
 • poskyli organizačnú a finančnú pomoc pri žalobe fyzickej osoby proti Ministerstvu spravodlivosti SR vo veci protiústavného výkladu vybraných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Vypracovali odborné podanie (amicus curiae) pred Európsky súdom pre ľudské práva vo veci Delfi AS v. Estonia.
 • Vypracovali stanovisko k problematike porušovania sieťovej neutralite v spore medzi spoločnosťami Antik a UPC; zároveň sme požiadali Okresný súd Bratislava I o vstup do konanie z pozície vedľajšieho účastníka, aby sme mohli hájiť záujmy slovenských spotrebiteľov.
 • S podporou Ministerstva zahranidčných vecí, spustili projekt Sociálne siete verzus základné ľudské práva a slobody, ktorého cieľom je vzdelávať a informovať deti, mládež, študentov, osoby ovplyvňujúce ich vzdelávanie (rodičia, učitelia) ako aj širokú verejnosť o ľudských právach pri používaní sociálnych sietí a možnostiach ich ochrany pri zásahoch do ich práv tretími osobami.
 • Naďalej asistovali žalobcovi v spore EURA v. FRSR, kde Finančné riaditeľstvo SR pri plnení digitálnej zákonnej povinnosti vynucovalo používanie produktov jedného výrobcu pod hrozbou pokuty;
 • Vyzvali Ministerstvo pôdohospodárstva, aby skončilo s porušovaním predpisov o štandardoch používaných v informačných systémoch verejnej správy; V opačnom prípade zvážime proti ministerstvu ďalšie právne kroky
 • Naďalej poskytovali rôznu právnu pomoc občanom a spotrebiteľom v oblasti nášho pôsobenia
 • Naďalej prinášali monitoring legislatívy, judikátov a iných dôležitých informácií z oblasti predmetu činnosti EISi;

 

V roku 2013 sme napríklad:
 • vypracovalo a predložilo Medzirezortnej komisii proti falšovaniu a autorskému pirátstvu  návrh na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku, ktorý následne získal jej všeobecnú podporu;
 • predložilo návrh na novelizáciu autorského zákona, ktorý by mal umožniť riadne fungovanie slobodných licencií aj na Slovensku (napr. licencie GPL, Creative Commons, a pod.);
 • pokračovalo v projekte KOKSO - Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi - v rámci ktorého poskytovalo individuálne poradenstvo občanom v súvislosti s vyberaním licenčných poplatkov zo strany organizácií kolektívnej správy;
 • podalo odborné podanie (amicus curiae) pred Ústavným súdom ČR vo veci globtours.cz, ktorá sa týka prípustnosti žaloby o prevod doménového mena;
 • aktívne pokračovalo v asistencii žalobcovi v spore EURA v. FRSR, kde Finančné riaditeľstvo SR pri plnení digitálnej zákonnej povinnosti vynucovalo používanie produktov jedného výrobcu pod hrozbou pokuty;
 • vypracovalo a podalo podanie adresované Protimonopolnému úradu, ktoré sa týkalo správania sa Finančného riaditeľstva SR (FRSR), ktorým, podľa názoru EISi, došlo k obmedzeniu súťaže na trhu operačných systémov a internetových prehliadačov podľa § 39 ZoOHS;
 • vypracovalo odborné stanovisko k problematike sieťovej neutrality v kontexte obchodnej praktiky UPC vo vzťahu k spoločnosti Antik; v rámci tejto problematiky poskytovalo poradenstvo spotrebiteľom ako aj médiám;
 • pripravilo návrh inovačného inštrumentu, ktorého cieľom je stimulovať vznik a následné prehĺbenie spolupráce medzi verejnými výskumnými pracoviskami (najmä univerzitami) a súkromnými firmami za účelom pretečenia vedomostného a inovačného potenciálu z akadémie do súkromného sektora;
 • sa pripojilo k viac ako dvesto organizáciám z celého sveta, ktoré vyzývajú k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie;
 • pripojilo sa k obrovskej medzinárodnej koalícii vyzývajúcej k posúdeniu súladu vnútroštátnych právnych predpisov a aktivít týkajúcich sa sledovania elektronickej komunikácie s  medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv;
 • malo svojho zástupcu na Internet Governance Forum (IGF) 2013, ktorý bol jediným účastníkom zo SR;
 • zapojilo sa do legislatívneho procesu k novému zákonu o slobodnom prístupe informáciám; vo svojom návrhu EISi vyžadovalo nevyhnutné zmeny pokiaľ ide o odmietnutie sprístupnenia informácií z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva;
 • pripravovalo projekt týkajúci sa osvety v oblasti právnej stránky počítačovej bezpečnosti (kriminality) a hľadalo spôsob financovania tohto projektu, čo sa EISi aj nakoniec podarilo, keď koncom roku 2013 dohodlo so spoločnosťou ESET, že mu poskytne určité financie na rozbehnutie tohto projektu;
 • prinášalo neustále aktuálny monitoring legislatívy, judikátov a iných dôležitých informácií z oblasti predmetu činnosti  EISi;
 • poskytovalo rôznu právnu pomoc občanom v oblasti internetového práva, ochrany digitálneho spotrebiteľa a autorských práv.

Ako nás môžete podporiť?

Naše občianske združenie je financované výlučne:

 • z príspevkov svojich členov,
 • ad hoc darov a
 • 2 % z dane.

Po technickej stránke sú našími sponzormi spoločnosti: VPS Tech a EXPIRIO.

Naše údaje:
Názov: European Information Society Institute, o. z.
Sídlo: Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovakia
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 227 950
SID: nevyplňuje sa
číslo účtu: 2200137318/8330 (Fio Banka)

2% z daní:
Nepatrite medzi 80 % obyvateľov SR, ktorí 2 % zo svojich daní nepoukážu vôbec nikomu a nechajú ich prepadnúť štátuDarujte ju tým, čo skutočne robia niečo pre lepšiu občiansku spoločnosť na SlovenskuDarujte ich EISI, o.z.! Poukázať môžete ľubovolnú sumu od 3,32  EUR.

    • Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie aj to, že nemáte nedoplatok na dani (tlačivo).
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % z príjmov fyzickej osoby (predpripravené tlačivo).

3. Doručte obe tieto tlačivá, t.j. vyhlásenie a potvrdenie, na daňový úrad podľa adresy vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2013.

    • Ak ste podnikateľ (FO, PO):

1. Vyplnte jednoducho svoje daňové priznanie a v nižšie uvedenej kolónke nám poukážte sumu.

 

Daňové priznanie typu A. Oddiel VIII. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby; Daňové priznanie typu B. Oddiel XIII. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.; Daňové priznanie pre pravnícke osoby. Oddiel IV. – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby)Všetká táto práca stojí peniaze. Pre rok 2014 stále potrebujeme získať 2000 eur, aby sme zapezpečili efektívnu prácu na našich projektoch. Pomôžte nám poukázaním 2 % zo svojich daní, ktoré by inak pripadli štátu. Každá pomoc, hoci aj drobná, nám umožní pokračovať v našej práci. Aj Vaše rozhodnutie dokáže niečo zmeniť na Slovensku.

 

Za Váš čas a príspevok Vám vopred ďakujeme.

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.