EISi podalo podanie na Protimonopolný úrad SR vo veci obmedzenia súťaže Finančným riaditeľstvom SR

EISi dnes podalo podanie na Protimonopolný úrad SR vo veci protiprávneho obmedzovania súťaže Finančným riaditeľstvom SR. V podaní upozorňujeme Protimonopolný úrad na to, že Finančné riaditeľstvo pri implementácií aplikácií "eDane" a "eTax" spáchalo správny delikt podľa § 39 zákona č. 136/2001 Z.z.  o ochrane hospodárskej súťaže (ZoOHS). Od Protimonopolného úradu žiadame riadne prešetrenie tohto správneho deliktu a následne aj uloženie pokuty pri vrchnej hranici 66 000 eur, s poukazom na to, že ide o niekoľko rokov trvajúci protiprávny stav.

Deliktné správanie Finančného riaditeľstva SR spočíva v tom, že aplikácie „eDane“ a „eTax“ sú zhotovené tak, aby ich bolo možné používať výlučne iba na produktoch jednej firmy na trhu. Konaním FRSR teda došlo k nedovolenému obmedzovaniu hospodárskej súťaže, keď všetky spoločnosti okrem spoločnosti Microsoft, boli vylúčené z možnosti slúžiť na komunikovanie so štátom pri plnení tejto zákonnej povinnosti. Keďže používanie tejto aplikácie sa stalo v súlade s § 80 ods. 9 ZoDPH povinnosťou, štát tak pri výkone štátnej správy zjavne zvýhodnil výrobky spoločnosti Microsoft, ktoré ako jediné umožňovali splnenie tejto zákonnej povinnosti. Výrobky od ostatných spoločností, tak boli znevýhodnené, keďže ich produkty museli trpieť konkurenčnou nevýhodou, a síce, že ich podnikatelia nebudú môcť plnohodnotne využívať pre komunikáciu s daňovou správou.

Správaním FRSR došlo k obmedzeniu súťaže na trhu operačných systémov a internetových prehliadačov podľa § 39 ZoOHS a to tým, že FRSR:
a) poskytlo skrytú konkurenčnú výhodu spoločnosti Microsoft, pretože používalo technické riešenie, ktoré je výrazne optimalizované pre konkrétnu platformu (operačný systém, hardware),
b) vylúčilo a pokrivilo súťaž na relevantnom trhu daných softvérových výrobkov, keď ostatné softvérové spoločnosti postavil do zjavnej nevýhody, keďže v tomto segmente tak nemôžu poskytovať služby,
c) prispelo k budovaniu monopolistického postavenia spoločnosti Microsoft, keďže vylúčením súťaže aj vylúčil inováciu, súťaž v tomto segmente.

Celé podanie si môže stiahnuť vo formáte .pdf. Podanie si môžete vložiť aj na Vašu stránku (kód).

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.