Komisia pre správu národnej domény akceptuje náš návrh

Komisia pre správu národnej domény .sk zriadená pri Ministerstve Financií SR schválila na svojom zasadnutí v septembri návrh EISi, ktorý sa týka riešenia doménových sporov v nových pravidlách skTLD. EISi navrhuje aby spory riešilo špeciálne ADR centrum.

Práca EISi na pravidlách začala v septembri 2010, vypracovaním 10 bodov, v ktorých sme navrhovali zmeniť súčasné pravidlá v dokumente - Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk (dostupné tu).

Následne bol vypracovaný prvý návrh pravidiel zo strany SK-NIC.

Ako reakciu sa v júni 2012 rozhodlo EISi vypracovať odbornú správu, ktorá sa stala aj podkladom rokovania Komisie pre správu národnej domény .sk - Odborná správa k návrhu pravidiel pre skTLD z júna 2012 (dostupná tu).

Komisia pre správu národnej domény .sk je poradný a konzultačný orgán Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť správy internetu a registráciu domén. Komisia je zložená zo zástupcov ministerstva, manažéra domény prvej úrovne .sk a reprezentantov internetovej komunity.

Na svojom poslednom zasadnutí zo septembra 2012 sa Komisia uzniesla na tom, že v nových pravidlách sa použije nie rozhodcovský model ale ADR model rozhodovania sporov (pozri bližšie Odbornú správu).

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.