EISI podalo návrh na Generálnu prokuratúru SR

Občianske združenie European Information Society Institute podalo dňa 4.10.2010 podnet na Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou o podanie návrhu na Ústavný súd SR aby tento preskúmal súladnosť § 59 a ods. 6, 7 zákona NR SR č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o elektronických komunikáciách“) s

* čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1 (nedotknuteľnosťou osoby a jej súkromia), čl. 19 ods. 2,3 (ochranou pred neprávneným zasahovaním do súkromného života), čl. 22 Ústavy SR (ochranou tajomstva dopravovaných správ),

* čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2, 3, čl. 13 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (ďalej aj „Listina“)

* čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“)

 

Naše podanie na Generálnu Prokuratúru si môžete stiahnuť tu.

 

Image

Image0001

Image0002

Image0003 

Potvrdenie zo strany Generálnej prokuratúry.

 

t="Potvrdenie_prajatia_podnetu_na_GP_SR" height="848" src="/images/stories/Potvrdenie_prajatia_podnetu_na_GP_SR.jpg" st

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.