Publikácie a prednášky

Publikácie a prednášky členov:

2015

 • [EN] SRAMEK, M., Brussels I: Recent developments in the interpretation of special jurisdiction provisions for internet torts, Masaryk University Journal of Law and Technology, Volume 9 Issue 1, 2015.
 • [SK] GERA, M., Verejný prenos diela v judikatúre Súdneho dvora Európskej Únie, In: Zborník príspevkov 7. ročníka Vedeckej Studentskej Konferencie PF TU Trnava 2015.
 • [EN] HUSOVEC, M., Privately Litigated Disconnecting Injunctions, The International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), Vol 2/2015.
 • [EN] SOKOL, P., ANDREJKO, M., Deploying honeypots and honeynets: issues of liability. In: Computer Networks. Springer International Publishing, 2015.(in press)
 • [EN] SOKOL, P., PEKARČÍK, P., BAJTOŠ, T., Data collection and data analysis in honeypots and honeynets. Proceedings of the Security and Protection of Information, 2015. (in press)
 • [EN] SOKOL, P., ZUZČÁK, M., SOCHOR, T., Definition of attack in context of high level interaction honeypots. In Software Engineering in Intelligent Systems, vol. 349. Springer International Publishing, 2015, pp. 155–164.
 • [EN] SOKOL, P., ZUZČÁK, M., SOCHOR, T., Definition of attack in the context of low-Level interaction server honeypots. In: Computer Science and its Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2015. p. 499-504.
 • [DE] SRAMEK, M., EuGH „Hejduk“: Gerichtszuständigkeit bei Urheberrechtseingriffen im Web, Medien und Recht 1/2015, p.3.

2014

 • [EN] HUSOVEC, M., CJEU Allowed Website Blocking Injunctions With Some Reservations, Journal of Intellectual Property Law and Practice, Volume 9 Issue 7 July 2014.
 • [EN] HUSOVEC, M., Case Comment on Pinckney, The International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), Volume 46 – 2 Issue.
 • [EN] HUSOVEC, M., ECHR Rules on Liability of ISPs as a Restriction of Freedom of Speech, Journal of Intellectual Property Law and Practice, Vol. 9 (2), January 2014
 • [EN] SOKOL, P., Legal Issues of Honeynet’s generations. In: The 6th Electronics, Computers & Artificial Intelligence International Conference – ECAI 2014 proceedings, 2014.
 • [SK] LUKIČ, Ľ., SOKOL, P., (Ne)bezpečie sociálnych sietí. European Information Society Institute, 2014.
 • [EN] SOKOL, P., LUKIČ, Ľ., Towards to new statement of rights and responsibilities in Facebook. In: MMK 2014 : International Masaryk Conference for PH.D. Students and young Researchers,  MAGNANIMITAS, 2014.
 • [EN] PISARČÍK, P., SOKOL, P., Framework for distributed virtual honeynets. In: Proceedings of the 7th International Conference on Security of Information and Networks. ACM, 2014. p. 324.
 • [EN] SOKOL, P., PISARČÍK, P., Data capture in virtual honeynet based on operating system level virtualization. In: ICTIC 2014 : Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences : The 3rd International Conference. Žilina : Publishing Institution of the University of Žilina, 2014.

2013

 • [SK] HUSOVEC, M., Case note on the autobazar.eu case [Poznámky k prípadu autobazar.eu] In Revue pro právo a technologie Vol. 8/2013
 • [SK] HUSOVEC, M., Consent or a license agreement? Response to the article of Prof. Telec. [Súhlas alebo licenčná zmluva? Reakcia na článok prof. Telca] In Revue pro právo a technologie Vol. 8/2013
 • [SK] HUSOVEC, M., Case note on the share-rapid.cz case [Poznámky k prípadushare-rapid.cz] In Revue pro právo a technologie Vol. 8/2013
 • [EN] HUSOVEC, M., Injunctions against innocent third parties: case of website blocking, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law (JIPITEC), Vol. 4 (2) 2013,forthcoming
 • [SK] HUSOVEC, M., Public Interest in Copyright law. Exceptions and Limitations, restrictively? [Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia, reštriktívne?] In Právny obzor Vol. 5/2013
 • [SK] SOKOL, P., PISARČÍK, P., Digital evidence in virtual honeynets based on operating system level virtualization. Proceedings of the Security and Protection of Information, 2013, 22-24
 • [SK] SOKOL, P., PISARČÍK, P., Comparison of the operating system-level virtualization implementation. In: INFORMATICS 2013 : Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics. Spišská Nová Ves.  FEEI TU, 2013.
 • [SK] SOKOL, P., PISARČÍK, P., Kernel module sensors with own file system for honeynet based on operating system level virtualization. In: TRANSCOM 2013 : section 9 : 10th European Conference of Young Researchers and Scientists. Žilina. – Žilina : University of Žilina, 2013.
 • [SK] SOKOL, P., PISARČÍK, P., Kernel modul of senzors for OS-virtualization honeynet. In: ICTIC 2013 : Proceedings in Conference of Informatics and Management Sciences : The 2nd International Conference.  Žilina. EDIS – Publishing Institution of the University of Žilina, 2013.

2012

 • HUSOVEC, M. -[SK] Disclosing identity of person behind the IP address in cases of intellectual property infringements [Odhalenie identity osoby za IP adresou pri porušeniach práv duševného vlastníctva] In Lexforum – August 2012 (stiahnuť v .pdf);
 • HUSOVEC, M. -[SK] Case commentary. Hiddenly charged websites. [Komentár k prípadu skyto spoplatňovaných webstránok] In Revue pro právo a technologie č. 5/201
 • HUSOVEC, M. -[SK] Case commentary. Assessing jurisdiction of Slovak court in case of distance e-torts. [Posudzovanie právomoci slovenského súdu v prípade dištančných e-deliktov] In Revue pro právo a technologie č. 5/2012
 • HUSOVEC, M. -[SK] The story about the terms used in Slovak tort law. [Príbeh o pojmoch v slovenskom deliktnom práve] In Lexforum – May 2012
 • HUSOVEC, M. -[SK] District Court Poprad in the case of hiddenly charged websites. [Okresný súd Poprad vo veci skryto spoplatňovaných webstránok] In Lexforum – April 2012
 • HUSOVEC, M. -[EN] Newspaper articles not creative enough. An issue for the CJEU? At Kluwer Copyright Blog, January 2012
 • HUSOVEC, M. -[SK] Introductory study: Internet and European Law [Úvodná štúdia: Internet a Európske právo] In Výber rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie č.1/2012,
 • HUSOVEC, M. -[SK] On the European „review“ of the copyright subject matter [K európskemu „prepisovaniu“ pojmových znakov autorského diela] In Duševné vlastníctvo č.4/2011,
 • HUSOVEC, M. -[SK] TIPOS case: erga omnes rights and general clause of the unfair competition [TIPOS: erga omnes práva a generálna klauzula nekalej súťaže] In Lexforum – 2011
 • HUSOVEC, M. -[SK] Is it possible to claim the domain name transfer? [Je možné žalovať o prevod domény?] In Revue pro právo a technologie č. 1/2011
 • HUSOVEC, M. -[SK] Brief commentary on the Prolux case [Krátky komentár k prípadu Prolux] In Revue pro právo a technologie č. 1/2011
 • HUSOVEC, M. -[SK] ‚Commercial torts‘ – what regime applies? [Obchodné delikty – čím sa vlastne riadite?] In Lexforum – 2011
 • HUSOVEC, M. -[SK] Commentary on keyword advertising [Komentár k inzercii na kľúčové slová] In Duševné vlastníctvo č.1/2011, p. 51-55.
 • HUSOVEC, M. -[SK] Interpretation of the article 5(1) and (2) of trademark directive in the jurisprudence of the Court of Justice of European Union [Výklad článku 5(1) a (2) známkovej smernice v judikatúre Súdneho dvora EÚ] – In Časopis Průmyslové vlastnictví č. 1/2011, p. 19-28.
 • HUSOVEC, M. -[SK] Recognizing claim and the action of recognition in the field of intellectual property law [Uznávací nárok a uznávacia žaloba v práve duševného vlastníctva] In Justičná Revue č. 4/2011
 • HUSOVEC, M. -[SK] Selected legal issues of search engines. Keyword advertising [Vybrané právne problémy internetových vyhľadávačov. Keyword advertising] – 2009
 • HUSOVEC, M. -[CZ] Google Book Search. Legal threat or challenge? [Google Book Search – právní hrozba nebo výzva?] – 2010
 • HUSOVEC, M. -[SK] Legal aspects of search engines [Právne aspekty internetových vyhľadávačov] – 2010
 • HUSOVEC, M. -[SK] Does the three-step test preclude analogy? [Je trojkrokový test zákazon analógie?] – 2010
 • SOKOL, P., PISARČÍK, P., The analysis of the server systems intrusions using honeynet. In: Week of Doctoral Studies 2012 : proceedings. Nový Smokovec.  Faculty of Science of P.J. Šafárik University in Košice, 2012
 • SOKOL, Pavol. *Spam z pohľadu slovenskej právnej úpravy.* In: najpravo.sk. 2012.


Prezentácie:

 • HUSOVEC, M. -[EN] Keyword advertising in Chinese and European case-law [Inzercia na kľúčové slová v čínskej a európskej jurisprudencii] at Rouse, Beijing – 2011
 • HUSOVEC, M. -[EN] Use of FLA outside of the Free Software Communities [Využitie fiduciárnej licencie (FLA) mimo komunity slobodného softvéru] at Hackers Space, Budapest – 2012

Podania:

 • HUSOVEC, M. -[SK] Amicus before the Supreme Court of Slovak Republic in COPA CAFE [the trade mark right abuse; identity test of signs under trade mark law].
 • ČENTÍK, T., HUSOVEC, M -[SK] Amicus before the Regional Court Bratislava II. in ZnasichDani.sk [about interference with personality rights when reusing the governmental data; liability of webhosting provider for hosted content].
 • HUSOVEC, M -[SK] Amicus before the Constitutional Court and Supreme Court of Slovak republic in Ecopress v. Storin [about compatibility of national originality doctrine of a ´work´ with European notion of ´authors own intellectual creation´].
 • LUKIČ, L., HUSOVEC, M. -[SK] The template submission concerning the date retention to the Slovak Constutional Court [Vzorové podanie vo veci data retention na Ústavný súd SR].

Výskum:

 • Public Domain Calculator project,
 • INVODAS.

Iná odborná činnost:

 • Creative Commons Slovakia,
 • pravidlá SK-NIC,
 • etc.