Pozadie

Zákon, ktorý bol prijatý za účelom redukovania byrokracie, viedol na Slovensku k nespravodlivosti. Štát ustanovil elektronickú formu ako jediný spôsob splnenia si niektorých zákonných povinností. S účinnosťou od 1.1.2010 tak § 80 ods. 9 ZoDPH stanovil, že mesačné, resp. štvrťročné, výkazy na účely dani z pridanej hodnoty sa musia podávať výlučne elektronickou formou. Zákon teda vylúčil písomnú formu a stanovil dve rovnocenné elektronické formy:
I.) podanie súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom (§ 80 ods. 9 prvá a druhá veta ZoDPH) – ďalej aj „spôsob so ZEP“;
II.) podanie súhrnného výkazu elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu a spôsobom, ktorý určí daňový úrad v dohode (§ 80 ods. 9 prvá a tretia veta ZoDPH) – daľej aj „spôsob bez ZEP“;

Obidva elektronické spôsoby pritom v praxi prebiehajú iba cez aplikácie poskytnuté daňovou správou. Od 1.1.2010 na tento účel fungovala aplikácia „eTax“, ktorá slúžila ako pre „spôsob so ZEP“, tak aj pre „spôsob bez ZEP“. V marci 2011 bola zverejnená druhá aplikácia – „eDane“, ktorá rovnako ako „eTax“ umožňovala podávať súhrnné výkazy s alebo bez elektronického podpisu. Do januára 2012 fungovali na splnenie tejto zákonnej povinnosti len tieto dve aplikácie.

Určené webové riešenie však vylučuje niektorých občanov z jej používania, keďže nie je interoperabilné a funguje iba na softvéri od jedného výrobcu. Kto nevlastní kópiu tohto programu, musí si ju kúpiť. Slovenský importér textilu sa nestotožňoval s takýmto nútením zo strany štátu k používaniu jediného softvér pre svoje podnikanie, a preto si splnil svoju povinnosť papierovou formou. Dnes za to čelí 12 pokutám, pričom 11 je súčasťou žaloby.

Mediálna odozva: