O nás

EISi je nezisková organizácia založená v auguste 2010, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi slúži ako centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva a popri tom aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov, spotrebiteľov a poskytovateľov služieb.

Na základe rozhodnutia Ministerstva spravodlivosti SR sme dňu zápisaný do zoznamu oprávnených osôb v podľa § 5 ods. 2 zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľa (v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1828 z 25. novembra 2020 o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES). Na tomto základe preto podávame intervencie pred Súdnym dvorom EÚ a všeobecnými súdmi v agende digitálnych práv.

V priestore informačných technológií Vás chránime najmä

  • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä
  • práva na súkromie a slobody prejavu.

V oblasti ochrany spotrebiteľa:

  • pomáhame pri domáhaní sa spotrebiteľských práv, a to aj vo forme kolektívnych žalôb,
  • upozorňujeme na neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách a nekalé obchodné praktiky, a tiež
  • zvyšujeme povedomie o správnom výklade spotrebiteľských predpisov.

Zo stanov (pdf tu):

1.1. Cieľom združenia je najmä asistovať pri tvorbe vyváženej regulácie informačnej spoločnosti, vykonávať právny výskumochraňovať spotrebiteľazvyšovať informovanosť laickej aj odbornej verejnosti a v neposlednom rade aktívne intervenovať za vynútiteľnosť práv v nej.

1.2. Medzi činnosti Združenia patria najmä :

a./ publikačná činnosť týkajúca sa právnej úpravy v oblasti práva informačných technológií (ďalej len “IT právo”),

b./ prevádzkovanie internetových stránok o právnych aspektoch IT práva,

c./ výmena skúseností a informácií medzi členmi Združenia,

d./ konzultačná a poradenská činnosť,

e./ organizovanie vzdelávacích a tréningových programov v danej oblasti v rámci Slovenska ako aj mimo jeho územia,

f./ organizovanie konferencií a seminárov zameraných na problematiku IT práva,

g./ aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu prijímania predpisov týkajúcich sa IT práva,

h./ výskum v oblasti ITpráva,

i./  spolupráca s inými organizáciami vyvíjajúcimi činnosť v oblasti IT práva a na Slovensku i v zahraničí,

j./ organizovanie a podpora verejných kampaní týkajúcich sa otázok IT práva v celej jej šírke,

k./ ochrana práv spotrebiteľov a ich oprávnených záujmov, a to napríklad rozvíjaním výchovno-vzdelávacích činností a informačnú činnosti pre spotrebiteľov, prispievaním k informovanosti spotrebiteľov, poskytovaním odborných konzultácií v rámci spotrebiteľského poradenstva, uskutočňovanie publikačnej a vydavateľskej činnosti vo veciach spotrebiteľských práv a ich ochrany, sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi a zastupovanie ich pred súdom, zúčastňovaním sa na tvorbe všeobecne-záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa, podávaním podnetov orgánom štátnej správy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.