Ľudia

Členmi EISI sú najmä nadšenci a odborníci v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií, spotrebiteľského práva a ľudských práv. EISI spolupracuje aj s viacerými dobrovoľníkmi z radov študentov alej aj advokátskych kancelárií, ktorý robia našu expertízu ešte väčšmi flexibilnou.

1. Výkonný riaditeľ

JUDr. Ľubomír LUKIČ, právnik v EISi, advokát registrovaný v SAK

„Je nevyhnutné stanoviť presné, jasné, striktné a proporcionálne pravidla sledovania elektronickej komunikácie a mechanizmy na kontrolu ich dodržiavania za účelom zabezpečenia najväčšej možnej ochrany súkromia jednotlivcov. Totiž  súkromie by nikdy nemalo byť potlačované na úkor bezpečnosti. V opačnom prípade sa môže z štátu právneho ľahko stáť štát policajný.“

Email: lukic (at) eisionline (dot) org

2. Zástupca výkonného riaditeľa

doc. RNDr. JUDr. Pavol SOKOLPhD. právnik a docent Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

„Mojou snahou je pomôcť pri osvete tohto spojenia – IT a práva. Ukázať používateľom, že s užívaním moderných technológií prichádza aj občiansko-právna, deliktuálna, ale aj trestno-právna zodpovednosť. Na druhej strane je mojím cieľom poukázať na možnosti právnej ochrany, či už v oblasti ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany autorských a priemyselných práv, alebo v celom spektre ochrany základných práv a ľudských slobôd.“

Email: sokol (at) eisionline (dot) org, Web: pavolsokol.science.upjs.sk

3. Ďaľší členovia

Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin HUSOVEC, Associate Professor, London School of Economics (Veľká Británia) a advokát registrovaný v SAK.

Za niekedy nestarostlivú judikatúru podľa mňa nemôžeme viniť len naše súdy. Sudcovia totiž nemajú k dispozícií poriadnu odbornú literatúru a nepomáha im ani občianska spoločnosť. V zahraničí si sudca pred utvorením svojho názoru môže prečítať okrem podania strán aj početnú právnickú literatúru, podania rôznych špecializovaných inštitútov či blogy osobností odboru. Náš sudca je sám, prípadne so svojím vyšším súdnym úradnikom. Domnievam sa, že ak chceme dnešný stav práce súdov zmeniť, musíme súčasne zlepšiť výsledky právnej vedy a spoluprácu justície s tretím sektorom.“

Email: husovec (at) eisionline (dot) org, Web: www.husovec.euTwitter: @hutko

Mgr. Matúš Mesarčík, LLM., PhD., právnik a odborný asistent na Právnickej Fakulte Univerzity Komenského

Email: mesarcik (at) eisionline (dot) org

4. Dobrovoľníci

EISi sa teší podpore mnohých vysoko vážených odborníkov z praxe, ktorí s nami spolupracujú, či už anonymne alebo verejne, na rôznych projektoch a podaniach. Taktiež by EISi nemohlo fungovať bez nadšenia a pomoci mladých nadejných študentov práva, ekonómie či iných vied.

V prípade záujmu o spoluprácu sa nám môžete ozvať aj Vy na:

Email: husovec (at) eisionline (dot) org