Čo pre Vás robíme?

European Information Society Institute je nezisková organizácia, ktorá aktívne bojuje za práva a slobody internetových užívateľov a lepšie podnikateľské prostredie na internete. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum, navrhujeme lepšiu právnu úpravu a zvyšujeme všeobecné povedomie.

V období január 2022 do októbra 2023 vykonávala organizácia nasledovné činnosti.

 1. Prevádzka Centra Alternatívneho riešenia sporov pre domény

Centrum ADR[1] rozhodlo celkovo už viac ako 50 sporov, z toho 18 v rozhodnom období.[2] V mnohých prípadoch išlo o porušenia známkového práva, ktoré zároveň porušovali aj práva spotrebiteľov z dôvodu ich klamlivosti. Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov predstavuje zložku EISi, ktorá s účinnosťou od 01.09.2017 zastrešuje a koordinuje činnosť expertov rozhodujúcich spory podľa Pravidiel ADR pre doménu .sk. Svoj mandát vykonáva na základe rozhodnutia Komisie pre správu národnej domény .sk, ktorá dňa 04.04.2016 ich zaviedla za účelom lepšej ochrany užívateľov.

 • Výskumný projekt „Priateľské prostredie v zdravotníctve“

EISI vykonávalo od 2018  do  2023 projekt, ktorý bol zameraný na analýzu a návrh opatrení v oblasti ochrany osobných údajov a informačnej bezpečnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 Tvorba lepšej verejnej politiky: Menej rozvinutý región SR). V rámci projektu sa riešila aj ochrana jednotlivca (najmä pacienta), vrátane jeho postavenia ako spotrebiteľa,, resp. dotknutej osoby, ktorá dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v zdravotníckom kontexte. Všetky výstupy, vedecké alebo popularizačné, možno nájsť na webovom sídle EISi.[3]

 • Zvyšovanie povedomia cez spoluorganizáciu letnej školy kyberkriminality

Od roku 2016 EISi takmer každoročne organizuje edukačné akcie pre študentov práva a informatiky zo slovenských a českých vysokých škôl (2016, 2018, 2020, 2022). Cieľom letnej školy je prejsť so študentami základy riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov a vyšetrovania kybernetickej kriminality. Základným účelom je zlepšiť nielen ich povedomie ako spotrebiteľov, ale aj pomôcť pri ďalšej osvete v tejto oblasti cez absolventovej letnej školy. Ochrana spotrebiteľa pred podvodným konaním je jedným z pilierov letnej školy.

 • Zvyšovanie povedomia cez zlepšovanie kapacity v oblasti bezpečnosti

EISi v roku 2023 realizovalo projekt „Informačnú bezpečnosť nestačí učiť, treba ju žiť“, ktorého cieľom je riešiť problém nedostatku odborných školiteľov pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti. V projekte bola vytvorená metodika, ako učiť oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti na stredných školách. Tým sa má okrem iného zlepšiť povedomie mladých ľudí ako spotrebiteľov, aby boli menej náchylní na podvodné konania v digitálnom prostredí. Cez projekt bolo vyškolených 20 pedagogických pracovníkov stredných škôl a následne vyše 600 učiteľov a žiakov stredných škôl.   Projekt bol financovaný z Fondu SK-NICu.

 • Intervenovanie pred ESĽP a Súdnym dvorom EÚ

EISi od roku 2015 intervenuje pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu na ochranu digitálneho jednotlivca a jeho základných práv. V tomto smere ho chráni ako spotrebiteľa v širšom zmysle pretože cháni najmä jeho právo na súkromie a slobodu prejavu. Od roku 2015 podalo EISi 9 podaní z toho 4 v roku 2022 až 2023 (Podchasov v Russia [2022]: ECtHR, App. No. 33696/19, Telegram v Russia [2022], App. No. 13232/18, Sanchez v France [2022]: ECtHR, App. No. 455581/15, Ben Bradshaw v United Kingdom [2023], App No. 15653/22 [pending]). Všetky sú dostupné online.[4]

V roku 2023 EISi tiež prvý krát intervenovalo ako spotrebiteľské združenie pred Súdnym dvorom EÚ vo veci ohľadom Nariadenia o digitálnych službách (DSA) vo veci Zalando proti Európskej Komissie T-348/23. EISi v tejto veci vystupuje ako spotrebiteľské združenie, ktoré podporuje stanovisko Komisie o tom, že online trhovisko, ktoré je aktívne aj na Slovensku (Zalando), má byť dezignované ako tzv. veľmi veľká online platforma. Konanie ešte prebieha.

Hoci v minulosti EISi okrem toho intervenovalo mnoho krát pred aj slovenskými súdmi, vrátane spotrebiteľských vecí, nebolo tomu tak v rozhodnom období.[5]

 • Školenia o DSA

EISi taktiež v roku 2022 až 2023 vykonalo niekoľko školení organizácií na Slovensku a v Európe na tému Nariadenia o digitálnych službách (DSA), ktoré patrí medzi kolektívne vymáhateľné predpisy podľa zákona o kolektívnych žalobách. Medzi školené organizácie patria aj slovenské štátne orgány, ktorým Doc. Martin Husovec robil školenie v Bratislave v auguste 2023 v priestoroch Mediálnej rady.

 • Vybielenyucet.sk

EISi vedie poradňu pre obete phishingových útokov, zväčša spotrebiteľov, ktorým boli odcudzené peniaze z ich bankových účtov. Poradňa im pomáha zistiť kedy môžu získať prostriedky spať.[6]


[1] Dostupné na: https://adr.eisionline.org/

[2] Dostupné na: https://adr.eisionline.org/sk/rozhodnutia/

[3] Dostupné na: https://eisionline.org/index.php/sk/pdpvz

[4] https://eisionline.org/index.php/sk/projekty-m-2/sudy-a-obcianska-spolocnost-m/155-intervencie

[5] https://eisionline.org/index.php/sk/o-nas-m-2/prehlad-pripadov a https://eisionline.org/index.php/sk/projekty-m-2/sudy-a-obcianska-spolocnost-m/155-intervencie

[6] https://eisionline.org/index.php/sk/projekty-m-2/ochrana-spotrebitela-m/154-spotrebitelsky-projekt-vybielenyucet-sk

roku 2015 sme napríklad:

 • Vypracovali dokument obsahujúci 126 pripomienok k pripravovanému autorskému zákonu.
 • Pripomienkovali nové znenie zákon o slobodnom prístupe k informáciám s cieľom zabrániť niektorým excesívnym obmedzeniam.
 • Ako dôsledok nášho dlhoročného úsilia, a potom, čo v roku 2014 Ústavný súd SR pozastavil účinnosť ustanovení o plošnom sledovaní komunikácií občanov, v apríli 2015 Ústavný súd SR zrušil predmetné ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách,Trestného poriadku a zákon o Policajnom zbore a definitívne ich vyhlásil za protiústavné.
 • Vypracovali vzorové podanie pred Ústavný súd SR, ktorým chceme dosiahnuť zlepšenie postavenia umelcov a vedcov na Slovensku.
 • Naďalej sme bojovali proti nevhodnej elektronizácii verejnej správy spôsobom, ktorý okliešťuje práva občanov.
 • Vypracovali projekt „Digitálna verejná správa a ľudské práva“, ktorý upozorňuje a monitoruje elektronizáciu verejnej správy, ktorá nie je v súlade so základnými právami občanov.
 • Pokračovali sme v spore Antik v. UPC, ktorý bude dôležitým rozhodnutím pre zachovanie sieťovej neutrality na Slovensku.
 • Podielali sme sa na prípravách pravidiel nového systému alternatívneho riešenia sporov pre doménu .SK, tak aby držitelia práv k označeniam na jednej strane mali efektívnejší mechanizmus ochrany proti porušenia, no na strane druhej aby tiež záujmy verejnosti boli dostatočne zohľadnené.
 • Pripravovali interevenciu pred Európskym súdom pre ľudské práva vo veci Satamedia v. Fínsko, ktoré bude dôležité pre zachovanie novinárskej slobody.
 • Apelovali sme na Súdny dvor Európskej únie, aby umožnil zachovanie otvorených Wi-Fi sietí.
 • Zapojili sme sa do niekoľkých významných kampaní našich zahrančiných partnerov ako sú European Digital Rights či Electronic Frontier Foundation.
 • Naďalej sme odpovedali na otázky občanov z oblasti autorského práva, ochrany súkromia a osobných údajov a ďalších oblastí ICT práva
 • Poskytovali komentáre a právne zhodnotenia pre novinárov a médiá.
 • Zlepšili a zefektívnili štruktúru nášho združenia.

roku 2014 sme napríklad:

 • Vypracovali odborné stanovisko k problematike tzv. data retention na Slovensku
 • S pomocou poslancou NRSR inciovali podanie pred Ústavným súdom SR, ktorá následne pozastavil sledovanie občanov.
 • Vypracovali odborné podanie (amicus curiae) pred Ústavným súdom ČR vo veci OSA v. Hotel Ambassador.
 • Pokračovali v projekte KOKSO – Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi, v rámci ktorého bola vydaná správa o stave o kolektívnej správy na Slovensku av rámci ktorého naďalej poskytujeme individuálne poradenstvo občanom.
 • asistovali fyzickej osobe novinárovi pri spore s mobilným operátorom pred Úradom na ochranu osobných údajov SR.
 • poskyli organizačnú a finančnú pomoc pri žalobe fyzickej osoby proti Ministerstvu spravodlivosti SR vo veci protiústavného výkladu vybraných ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Vypracovali odborné podanie (amicus curiae) pred Európsky súdom pre ľudské práva vo veci Delfi AS v. Estonia.
 • Vypracovali stanovisko k problematike porušovania sieťovej neutralite v spore medzi spoločnosťami Antik a UPC; zároveň sme požiadali Okresný súd Bratislava I o vstup do konanie z pozície vedľajšieho účastníka, aby sme mohli hájiť záujmy slovenských spotrebiteľov.
 • S podporou Ministerstva zahranidčných vecí, spustili projekt Sociálne siete verzus základné ľudské práva a slobody, ktorého cieľom je vzdelávať a informovať deti, mládež, študentov, osoby ovplyvňujúce ich vzdelávanie (rodičia, učitelia) ako aj širokú verejnosť o ľudských právach pri používaní sociálnych sietí a možnostiach ich ochrany pri zásahoch do ich práv tretími osobami.
 • Naďalej asistovali žalobcovi v spore EURA v. FRSR, kde Finančné riaditeľstvo SR pri plnení digitálnej zákonnej povinnosti vynucovalo používanie produktov jedného výrobcu pod hrozbou pokuty;
 • Vyzvali Ministerstvo pôdohospodárstva, aby skončilo s porušovaním predpisov o štandardoch používaných v informačných systémoch verejnej správy; V opačnom prípade zvážime proti ministerstvu ďalšie právne kroky
 • Naďalej poskytovali rôznu právnu pomoc občanom a spotrebiteľom v oblasti nášho pôsobenia
 • Naďalej prinášali monitoring legislatívy, judikátov a iných dôležitých informácií z oblasti predmetu činnosti EISi;

roku 2013 sme napríklad:

 • vypracovalo a predložilo Medzirezortnej komisii proti falšovaniu a autorskému pirátstvu  návrh na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku, ktorý následne získal jej všeobecnú podporu;
 • predložilo návrh na novelizáciu autorského zákona, ktorý by mal umožniť riadne fungovanie slobodných licencií aj na Slovensku (napr. licencie GPL, Creative Commons, a pod.);
 • pokračovalo v projekte KOKSO – Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi – v rámci ktorého poskytovalo individuálne poradenstvo občanom v súvislosti s vyberaním licenčných poplatkov zo strany organizácií kolektívnej správy;
 • podalo odborné podanie (amicus curiae) pred Ústavným súdom ČR vo veci globtours.cz, ktorá sa týka prípustnosti žaloby o prevod doménového mena;
 • aktívne pokračovalo v asistencii žalobcovi v spore EURA v. FRSR, kde Finančné riaditeľstvo SR pri plnení digitálnej zákonnej povinnosti vynucovalo používanie produktov jedného výrobcu pod hrozbou pokuty;
 • vypracovalo a podalo podanie adresované Protimonopolnému úradu, ktoré sa týkalo správania sa Finančného riaditeľstva SR (FRSR), ktorým, podľa názoru EISi, došlo k obmedzeniu súťaže na trhu operačných systémov a internetových prehliadačov podľa § 39 ZoOHS;
 • vypracovalo odborné stanovisko k problematike sieťovej neutrality v kontexte obchodnej praktiky UPC vo vzťahu k spoločnosti Antik; v rámci tejto problematiky poskytovalo poradenstvo spotrebiteľom ako aj médiám;
 • pripravilo návrh inovačného inštrumentu, ktorého cieľom je stimulovať vznik a následné prehĺbenie spolupráce medzi verejnými výskumnými pracoviskami (najmä univerzitami) a súkromnými firmami za účelom pretečenia vedomostného a inovačného potenciálu z akadémie do súkromného sektora;
 • sa pripojilo k viac ako dvesto organizáciám z celého sveta, ktoré vyzývajú k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie;
 • pripojilo sa k obrovskej medzinárodnej koalícii vyzývajúcej k posúdeniu súladu vnútroštátnych právnych predpisov a aktivít týkajúcich sa sledovania elektronickej komunikácie s  medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv;
 • malo svojho zástupcu na Internet Governance Forum (IGF) 2013, ktorý bol jediným účastníkom zo SR;
 • zapojilo sa do legislatívneho procesu k novému zákonu o slobodnom prístupe informáciám; vo svojom návrhu EISi vyžadovalo nevyhnutné zmeny pokiaľ ide o odmietnutie sprístupnenia informácií z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva;
 • pripravovalo projekt týkajúci sa osvety v oblasti právnej stránky počítačovej bezpečnosti (kriminality) a hľadalo spôsob financovania tohto projektu, čo sa EISi aj nakoniec podarilo, keď koncom roku 2013 dohodlo so spoločnosťou ESET, že mu poskytne určité financie na rozbehnutie tohto projektu;
 • prinášalo neustále aktuálny monitoring legislatívy, judikátov a iných dôležitých informácií z oblasti predmetu činnosti  EISi;
 • poskytovalo rôznu právnu pomoc občanom v oblasti internetového práva, ochrany digitálneho spotrebiteľa a autorských práv.